Onze visie op amateurkunst

Ongeorganiseerde versus georganiseerde amateurkunst
Elke vorm van amateurkunst, georganiseerd of niet georganiseerd, ieder met een eigen identiteit, kwaliteit, uitstraling en achterban is onmisbaar binnen het totale spectrum van de kunstbeoefening in de vrije tijd. De georganiseerde amateurkunst in Tilburg is verankerd. Art-fact daagt de traditionele sector uit nieuwe wegen te bewandelen, omdat ‘ instandhouding’ geen doel op zich mag worden. Hierbij is het voor de ontwikkeling van amateurkunst in brede zin belangrijk het traditionele beeld over amateurkunst te doorbreken. Ook de ongeorganiseerde amateurkunst in al zijn diversiteit verdient een structurele plaats binnen het beleid, waarbij de nadruk komt te liggen op verankering, talentontwikkeling, presentatie en productie.

Kunstbeoefening in vrije tijd versus de professionele kunsten
De kunstbeoefening in de vrije tijd heeft zijn eigen dynamiek. Zij is belangrijk als fundament onder een samenleving. Tevens biedt een gezonde infrastructuur voor kunstbeoefening in de vrije tijd een vruchtbare voedingsbodem voor een bloeiend professioneel kunstklimaat. Talenten die ontstaan binnen de amateurkunst moeten kunnen doorstromen naar het onderwijs en later een plek kunnen vinden in het professionele veld. De sector biedt een broedplaats en leerschool voor uitvoerende kunstenaars van beginnend amateur tot semiprofessional en is tevens een niet onbelangrijke werkgever voor regisseurs, dirigenten en andere vakdocenten binnen de kunsten. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Ons beleid moet er toe bijdragen dat er een klimaat ontstaat waarbinnen de muren tussen amateurkunst en professionele kunst af en toe geslecht worden om de artistieke, maatschappelijke en economische betekenis van beide sectoren te versterken.

Amateurkunst versus kunsteducatie
Iedere burger moet in staat gesteld worden een culturele loopbaan te doorlopen, waarbinnen hij of zij culturele competenties kan ontwikkelen. Dat betekent op jonge leeftijd kennismaken met en kennisnemen van kunst en cultuur. Dit kan in de vrije tijd en op school, zodat het net zo vanzelfsprekend wordt als buiten spelen of leren lezen en schrijven. Kunsteducatie maakt onderdeel uit van amateurkunst en zonder kunstbeoefening geen amateurkunst. Amateurkunst en kunsteducatie overlappen elkaar, maar liggen zodoende ook in elkaars verlengde.

Art-fact is sinds lange tijd gehuisvest in Factorium, het centrum voor de podiumkunsten en kunsteducatie in Tilburg. Factorium is begin 2010 verhuisd naar een nieuw gebouw met een eigen concertzaal met 250 zitplaatsen en horecafaciliteiten, vier dansstudio’s en een compleet ingerichte popkelder. Factorium verzorgt een groot deel van het kunsteducatieve aanbod en heeft in 2010 haar aanbod uitgebreid met een afdeling drama als gevolg van een fusie met Theaterschool de Muze en Theater Zaal 16. Factorium moet een ‘huis voor de amateurkunst’ worden. Naast het opleiden en faciliteren kan zij verenigingen en andere organisaties ondersteunen met een professioneel apparaat. In een meer structurele samenwerking met Factorium laten wij zien hoe amateurkunst en kunsteducatie elkaar kunnen versterken en kunnen bijdragen aan een grotere cultuurparticipatie van burgers en een profilering van de stad Tilburg als stad voor kunstbeoefening in de vrije tijd.