Organisatie

Art-fact stimuleert het culturele klimaat in Tilburg door het ondersteunen van kunstbeoefening in de vrije tijd, het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid en het  verbinden van partijen. Lees onze missie, visie en de beleidsnotitie als je nog meer wilt weten over onze organisatie en aanpak.

  • Stichting Art-fact onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code kan worden geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl
  • Stichting Art-fact kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is nadrukkelijk opgenomen in de statuten van Art-fact. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn onder ander de omvang van de organisatie, de mate van publieke financiering, de grootte van de organisatie en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen. Het bestuur is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. 
  • Stichting Art-fact is opgericht om onafhankelijk en op afstand van de gemeente Tilburg te zorgen voor het bevorderen, ontwikkelen en opzetten van activiteiten om amateurkunst onder de aandacht van een zo'n breed mogelijk publiek te brengen. Naast deze en andere algemene doeleinden die zijn opgenomen in de statuten heeft Art-fact in haar beleidsplan 2017-2020 beschreven op welke wijze ze daaraan concreet uitvoering geeft. Aan het eind van elk boekjaar verschijnt er een jaarverslag. Daarin wordt overeenkomstig het eerste principe van de Code uitleg gegeven over de toepassing en de besteding van het budget en de mate waarin Art-fact haar doelen verwezenlijkt.