Disclaimer

Art-fact besteedt grote zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Ondanks deze aandacht, is het mogelijk dat informatie die staat gepubliceerd of wordt uitgewisseld via dit systeem onjuist of onvolledig is of wordt weergegeven. Art-fact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onjuiste of onvolledige informatie (door ons, ‘members’ of derden gepubliceerd) en/of eventuele schade die hier direct of indirect uit voortkomt.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt (middels bijvoorbeeld hyperlinks of bijlagen).

Art-fact kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die direct of indirect het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Gebruikers met een loginnaam en wachtwoord dragen zelf de verantwoordelijkheid om deze gegevens zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Art-fact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van deze persoonlijke inloggegevens. Bij het vermoeden van gebruik door onbevoegden, kunt u een nieuw wachtwoord opvragen via Turn on JavaScript!

De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet. Art-fact behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder overleg direct door te voeren.

Mocht u ondanks de grote zorg die aan de website wordt besteed onvolkomenheden tegenkomen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de webmaster via Turn on JavaScript!

Privacyverklaring

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst, gevestigd aan Koningsplein11a 5038 WG Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.art-fact.nl

Koningsplein11a

5038 WG Tilburg

0135360869 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Turn on JavaScript!, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling/subsidie aanvraag. Leeftijdgegevens zijn daarbij van belang i.v.m. het mogelijk verstrekken van een bonus (indien van toepassing bij de aangevraagde subsidie). Adresgegevens zijn van belang omdat aanvragers van buiten de gemeente Tilburg niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art- Fact servicepunt voor amateurkunst) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst maakt slechts gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en  om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Deze Cookies schaden of beïnvloeden uw privacy niet en mogen geplaatst worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art- Fact servicepunt voor amateurkunst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Turn on JavaScript!.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art- Fact servicepunt voor amateurkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Turn on JavaScript!