Privacy statement en Disclaimer

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor Art-fact. In deze privacyverklaring geven we daarom heldere informatie welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen. 
Art-fact, gevestigd aan Koningsplein 11a 5038 WG Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tel: 0135360869
Turn on JavaScript!

Persoonsgegevens die wij verwerken
Art-fact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden door Art-fact in haar CRM verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over een opdracht, een subsidieafhandeling, een (advies)gesprek, het platform op de website;
 • Informatieverstrekking in de vorm van digitale nieuwsbrieven en incidenteel verspreiding van een flyer of brochure via de post;
 • Indien Art-fact gebruik maakt van diensten of om diensten te kunnen leveren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Art-fact de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Naam bedrijf/organisatie/vereniging
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer (alleen bij subsidies)
 • Geboortedatum (alleen bij subsidies)

Verwerking persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. De persoonsgegevens die wij in Mailchimp verwerken zijn: voor- en achternaam en e-mailadres. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in mailingsysteem Mailchimp. Mailchimp vertelt ons of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers (MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield).Tevens vindt er een koppeling plaats met het CRM-systeem van Art-fact, alleen als het emailadres al bekend is bij Art-fact.

Verwerking persoonsgegevens platform website/culturele kaart
Art-fact verzamelt en registreert gegevens van gebruikers die een profiel op onze website aanmaken, zoals onder andere voornaam, achternaam, alsmede adres van de organisatie (NAW-gegevens), emailadres en telefoonnummer. Art-fact heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Art-fact ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Art-fact over jou verzamelt via de website www.art-fact.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrieven van Art-fact via MailChimp. 

Film en fotografie
Om het Tilburgse culturele aanbod zichtbaar te maken, zet Art-fact regelmatig film en fotografie in. Wanneer er portretten worden gemaakt, wordt altijd toestemming vooraf gevraagd. Bij filmen of fotograferen in de openbare ruimte is dit niet altijd mogelijk. Wij gaan hier uiteraard wel zo zorgvuldig mogelijk mee om. Mocht je toch buiten jouw wil op een foto zijn afgebeeld, laat dit dan aan ons weten via Turn on JavaScript! en dan zorgen wij er - indien mogelijk - voor dat de betreffende foto wordt verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Art-fact gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Turn on JavaScript!. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Art-fact neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art-fact) tussen zit. Art-fact gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MailChimp en Simplicate CRM.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Art-fact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met uitzondering van de wettelijke grondslag voor het bewaren van persoonsgegevens, kun je Art-fact altijd verzoeken je gegevens te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar Turn on JavaScript!

Delen van persoonsgegevens met derden
Art-fact verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo hebben wij contact met een derde partij voor: website beheer en hosting, de financiële administratie, netwerkbeheer en de gemeente Tilburg. 

Beveiliging persoonsgegevens
Art- Fact servicepunt voor amateurkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Turn on JavaScript!  

Geheimhouding
Het personeel van Art-fact is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen nemen. Art-fact verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens van haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Art-fact (of door een van onze verwerkers) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Turn on JavaScript!

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Art-fact wil jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen privacy statement
Art-fact behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of dit privacy statement aan te brengen. Deze wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om zelf het privacybeleid van Art-fact te bestuderen.

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen 
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement is gewijzigd op 18-12-2018.

Disclaimer

Aansprakelijkheid en overige bepalingen

 • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld; eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
 • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Art-fact (ook niet via een eigen netwerk).
 • Art-fact kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
 • Art-fact sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.art-fact.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of tijdelijke onmogelijkheid om www.art-fact.nl te kunnen raadplegen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is Art-fact niet verantwoordelijk.
 • Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd de rechten van derden op beeldmateriaal te traceren. Ben je van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal op deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of heb je gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website? Laat dit ons weten: Turn on JavaScript!