Missie en positionering

Missie Art-fact
Art-fact, servicepunt voor amateurkunst
draagt bij aan een klimaat waarin de kunstbeoefening in de vrije tijd in Tilburg zich kan ontwikkelen in een ruim en divers aanbod, waarbinnen ruimte is voor experiment en vernieuwing. Daarnaast ondersteunt zij de sector op het gebied van educatie en presentatie en initieert zij zelf projecten waarbij amateurkunst zichtbaar en toegankelijk wordt voor een breed publiek om zoveel mogelijk burgers in staat te stellen een culturele loopbaan te doorlopen en culturele competenties te ontwikkelen.

Onze positionering binnen de kunstbeoefening
Art-fact, servicepunt voor amateurkunst wil zich positioneren als grenzenverkenner, aanjager en makelaar binnen de verschillende domeinen van kunstbeoefening. Met de aanwezige expertise, het vertrouwen van het georganiseerde amateurveld en de herwaardering voor amateurkunst, kunsteducatie en volkscultuur zien we voldoende kansen de sector van de kunstbeoefening in de vrije tijd te versterken en de cultuurparticipatie in Tilburg te verhogen.

Wij constateren dat de grenzen van de verschillende sectoren, disciplines en domeinen binnen het spectrum van de kunstbeoefening in de vrije tijd aan het vervagen zijn en dat juist op de snijvlakken creatieve allianties ontstaan, waarbinnen amateurkunst zich beter kan ontwikkelen en er nieuw aanbod gecreëerd wordt voor nieuwe doelgroepen. We zien ook dat er binnen de lokale basisinfrastructuur vele aanbieders zijn die allemaal een eigen plek innemen binnen dat spectrum. Wat nog in onvoldoende mate gebeurt, zijn de verschillende schakels met elkaar verbinden zodat er een stevige keten ontstaat. Wij vinden het nodig dat iemand die verbindende rol op zich neemt zodat een eigentijds aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd zichtbaar wordt, dat zowel aansluiting vindt bij jongeren, nieuwe doelgroepen en nieuwe circuits als bij traditionele verenigingen en groepen.