Art-fact positioneert zich als Intermediair, Platform en Cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. We zijn een zogenaamde basisinstelling (BIS), maar hebben geen producerende of presentatie-functie. We opereren onafhankelijk, maken ons eigen beleid en ontwikkelen onze eigen regelingen en activiteiten, in lijn met de ambities uit het cultuurplan en in opdracht van de gemeente Tilburg.

Ter versteviging van de positionering en het 'merk' Art-fact is begin 2019 onze huisstijl gewijzigd en is de toevoeging 'servicepunt voor amateurkunst' komen te vervallen. De nieuwe titel 'voor kunst in de vrije tijd' laat zien dat we onze diensten aanbieden aan de kunstensector in brede zin. Wij vertegenwoordigen vooral het verenigingsleven, informele zelforganisaties en cultuurmakers binnen de actieve kunstbeoefening, maar we werken wel samen met kunstcollectieven, kunstprofessionals en culturele organisaties uit verschillende disciplines en domeinen.

Intermediair

De manier waarop wij de functie van intermediair invullen, vinden wij essentieel voor het succes van onze organisatie. We proberen zoveel mogelijk het gesprek te voeren met mensen in plaats van organisaties.

"We hebben geleerd dat één tip, één contact, één aansporing voldoende kan zijn om iets in beweging te zetten."

Platform

De platform-functie is verbreed met een nieuwe website en aanvullend drukwerk om onze producten en diensten voor een breder publiek bereikbaar te maken, beter afgestemd op de behoeften van zowel cultuurmakers als cultuurafnemers.

Cultuurfonds

Het financieel ondersteunen en mogelijk maken van kunst in de vrije tijd is één van onze belangrijkste taken. Het cultuurfonds functioneert al 25 jaar als een vooruitgeschoven loket voor financiële bijdragen aan actieve kunstbeoefening. Bij aanvang alleen voor amateurkunstverenigingen, maar van lieverlee ook voor andere doelgroepen (jongeren) en domeinen (buurtcultuur).

"We werken niet met dichtgetimmerde regelingen en voorwaarden, maar houden juist ruimte om mee te bewegen als dat nodig is." 

Art-fact is een stichting die werkt volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance vanuit een directeur-bestuurdersmodel. Wij werken met een team van drie vaste programmamakers en voeren in gezamenlijkheid het beleid uit. Hierin worden wij ondersteund door cultuuraanjagers en/of cultuurcoaches in het veld. Verder werken we met vaste freelancers voor communicatie, vormgeving en webdesign en huren we incidenteel projectleiding in voor speciale projecten en bijeenkomsten. Voor de boekhouding, de personeelsadministratie en het opstellen van het financieel jaarverslag, maken we gebruik van een administratiekantoor en accountant.

Ons beleidsplan en jaarverslag 

Beleidsplan 2021-2025: De kunst van het grenzeloze maken 

Voor een goed inzicht en volledige transparantie is een dekkingsplan met begroting toegevoegd, met daarbij de kanttekening dat deze nog niet definitief zijn, in afwachting van de gemeentelijke vaststellingen. Wij zullen voorafgaand aan elk jaar een begroting publiceren en nadien een jaarverslag.

Het jaarverslag van 2019: prestatieverslag en jaarrekening

Het jaarverslag van 2018: prestatieverslag en jaarrekening

Ons bestuur

Het bestuur van stichting Art-fact bestaat uit:

Lex van Lith (voorzitter)

Marieke Blanken (penningmeester) 

Bo Broers (secretaris) 

Edith van Gemert (bestuurslid)

Nienke van Boom (bestuurslid)

Voor contact met het bestuur stuur je een mail naar [javascript protected email address]

Statuten van stichting Art-fact

Onze adviescommissie

Voor de nieuwe regeling Bijdrage Bijzondere kunstprojecten hebben per april 2021 de volgende mensen zitting in de adviescommissie:

Gerdi Beks (Beeldend kunstenaar en beleidsmedewerker Cultuur gemeente Tilburg (commissievoorzitter)) 

Céline Jansen (Fontys Conservatorium (FHK), Tilburg, Cum Laude Bachelor of Music; Muziektheater Klassiek, ZZP-er)

Ilse Melis (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Academie voor Beeldende Vorming, Coördinator Werkplekleren, Docent Kunsteducatie en SLB)

Maaike van Steenis (schrijver, performer en dichter; coach en trainer en voor organisaties en ondernemingen in de culturele sector; schrijver van het boek Tussen kunst en cash)

Mark Tittulaer (Stichting Cultuurplaats, Gilze en Rijen, Teamleider / cultuuraanjager)

Bezwaarprocedure van Stichting Art-fact.  

Governance Code Cultuur

Stichting Art-fact onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code kan worden geraadpleegd op www.governancecodecultuur.nl

Stichting Art-fact kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is nadrukkelijk opgenomen in de statuten van Art-fact. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn onder ander de omvang van de organisatie, de mate van publieke financiering, de grootte van de organisatie en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen. Het bestuur is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. 

Stichting Art-fact is opgericht om onafhankelijk en op afstand van de gemeente Tilburg te zorgen voor het bevorderen, ontwikkelen en opzetten van activiteiten om amateurkunst onder de aandacht van een zo'n breed mogelijk publiek te brengen. Naast deze en andere algemene doeleinden die zijn opgenomen in de statuten heeft Art-fact in haar beleidsplan 2017-2020 beschreven op welke wijze ze daaraan concreet uitvoering geeft. Aan het eind van elk boekjaar verschijnt er een jaarverslag. Daarin wordt overeenkomstig het eerste principe van de Code uitleg gegeven over de toepassing en de besteding van het budget en de mate waarin Art-fact haar doelen verwezenlijkt. 

Onze partners

                 

 

                    

 

Art-fact is aangesloten bij:

      

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties