Reacties kunnen worden gestuurd naar: info@kleurrijkemamastilburg.nl of aan verhagen.ingrid@gmail.com

Profielschets voorzitter en Secretaris Kleurrijke Mama’s Tilburg of mamaverhalenkoor:

De voorzitter van de Kleurrijke Mama’s : wij zoeken een vrouw die de Mama’s een warm hart toedraagt. Zangervaring of kunnen zingen is niet nodig.

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen.

Functieprofiel voorzitter

Plaats in de vereniging: de voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering. Doel: het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging. Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil.  De voorzitter in het bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen de functie. Bij de Kleurrijke Mama’s is het de groep die zijn eigen leider maakt en niet de leider die de groep maakt.

De volgende vaardigheden zijn van belang: · Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leiding geven; · Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten; · Inspireren van bestuursleden en leden · Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken; · Bemiddelen tussen partijen; · Communiceren; · Representatie. Last but not least subsidies aanvragen en verantwoorden.

Uit de opgemaakte statuten is de volgende omschrijving gemaakt van de taken van de voorzitter:

De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de algemene

ledenvergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid zal een van de andere bestuursleden

de vergadering leiden.

De voorzitter sluit de bespreking over een bepaald onderwerp, tenzij de meerderheid van het aantal aanwezige leden voortzetting wenst. Verder heeft de voorzitter tot taak het:

 • leiding geven aan het bestuur;
 • voeren van het dagelijks beheer van de vereniging, samen met de overige leden van het bestuur;
 • vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
 • coördineren van de activiteiten en werkzaamheden van de overige bestuursleden

en van de muziekcommissie, slotavondcommissie en commissies die ad hoc in het leven zijn geroepen;

 • uitvoeren en bewaken van de afgesproken besluitvormingsprocedures en adequate met alle betrokkenen omtrent ontwikkelingen en genomen besluiten; ·toezicht houden op een correcte uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • Contact met de dirigent.

Artikel 15.

Overige taken bestuur

Binnen het bestuur worden in overleg de volgende taken verdeeld:

 • Voor promotie van eigen concerten het doen verschijnen van artikelen over optredens in de plaatselijke en regionale bladen en andere relevante bladen;
 • Het regelen en (doen) verspreiden van affiches en flyers voor optredens;
 • Dossier/archief (het bewaren van officiële stukken, programma’s van optredens, foto’s, krantenartikelen etc…)
 • Planning repetities en repetitieruimte.
 • Organiseren/regelen van optredens (eigen en bij medewerkingen)
 • Onderhouden van een Website (doel website:ondersteuning promotie concerten en ondersteuning van informatie aan de leden.)
 • Lief & Leed. (doel: namens het koor een kaartje of bloemetje sturen aan de leden in vrolijke en moeilijke omstandigheden.)
 • begeleiden van optredens, zodat deze organisatorisch goed verlopen;
 • ledenwerving (indien daartoe in het bestuur wordt besloten).
 • Onderzoek meningen koorleden.

Secretaris voor de Kleurrijke Mama’s Tilburg gezocht:

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris: · Nauwkeurig en ordelijk zijn; · Overweg kunnen met de computer; · Beschikken over contactuele vaardigheden; · Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden; · Plezier hebben in papier.

Zangervaring of kunnen zingen is niet nodig.

Profielschets secretaris Kleurrijke mama’s Tilburg:

Plaats in de vereniging: de secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris staan de leden en de vrijwilligersadministratie. Doel: draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting. Een secretaris wordt ook wel gekarakteriseerd als het geheugen van de organisatie. De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie. Ook moet de secretaris op de hoogte zijn van wat er onder de vrijwilligers leeft, om zo in te kunnen spelen op de behoefte van de vrijwilligers Artikel 13.

Taken secretaris uit de statuten:

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Zij is belast met het verzorgen van agenda en de notulen van elke vergadering. Tevens verzorgt hij/zij de correspondentie en de ledeninschrijving en ledenadministratie van de vereniging, alsmede het adressenbestand van oud-leden, donateurs en ere-leden. Zij houdt tevens de absentielijsten van alle officiële ledenvergaderingen bij. Op de algemene

ledenvergadering brengt zij het jaarverslag uit.  Zij zorgt voor documentatie , foto/video, en presentaties op social media.

 

Artikel 15.

Overige taken bestuur

Binnen het bestuur worden in overleg de volgende taken verdeeld:

 • Voor promotie van eigen concerten het doen verschijnen van artikelen over optredens in de plaatselijke en regionale bladen en andere relevante bladen;
 • Het regelen en (doen) verspreiden van affiches en flyers voor optredens;
 • Dossier/archief (het bewaren van officiële stukken, programma’s van optredens, foto’s, krantenartikelen etc…)
 • Planning repetities en repetitieruimte.
 • Organiseren/regelen van optredens (eigen en bij medewerkingen)
 • Onderhouden van een Website (doel website:ondersteuning promotie concerten en ondersteuning van informatie aan de leden.)
 • Lief & Leed. (doel: namens het koor een kaartje of bloemetje sturen aan de leden in vrolijke en moeilijke omstandigheden.)
 • begeleiden van optredens, zodat deze organisatorisch goed verlopen;
 • ledenwerving (indien daartoe in het bestuur wordt besloten).
 • Onderzoek meningen koorleden.

Publicatie: 1591883700

Overig nieuws